يك بار ديگر آتش اشتياق خريداران انواع خانه در تورنتو و در ماه آپريل قيمت متوسط خانه را نسبت به ماه مشابه سال قبل ٤٤٪؜ افزايش داده و با افزايش ٢٧١٠٠٠ دلار قيمت آن را به ١٠٩٠٠٠٠$ رساندند.

متوسط قيمت خانه هاي ديتچد در مناطق مختلف ٩٠٥ نسبت به سال گذشته به رقم ١٣١٠٠٠٠$ رسيده است ولي آمار نشان ميدهد كه رشد و فعاليت خريد و فروش نسبت به ماه گذشته كمي كاهش داشته و بازار ، مسير آرامتري را طي كرده.

طبق گزارش بورد املاك تورنتو TRREB ضمن ثابت ماندن قيمت متوسط مسكن بين ماه هاي مارس و آپريل بر خلاف روند معمول فصل بهار ، فروش ماهيانه ١٢/٥ % كاهش يافته است.

تعداد فروش ماه آپريل امسال در مقايسه به آپريل سال گذشته يعني اولين ماه شروع و اعلام پاندميك ، از ٢٩٥٦ به ١٣٦٦٣ افزايش يافته ، اما با اين وجود فروش آپريل امسال همچنان ٣٦/٦٪؜ بالاتر از متوسط فروش ١٠ سال گذشته يعني بين سالها ي ٢٠١٠-٢٠١٩ بوده است.

اگر چه تعداد ليستينگهاي جديد نسبت به ماه گذشته ٨/٤٪؜ كاهش داشته ولي با وجود ٢٠٨٢٥ ليستينگ جديد هنوز ٣ برابر ماه مشابه سال گذشته و ١٨/٣٪؜ بيش از ١٠ سال گذشته بوده أست.

تحليلگران TRREB افزايش قيمتها و تقاضاي مصرف كننده ها را به پايين بودن نرخ بهره نسبت ميدهند كه كاملا منطقي به نظر ميرسد

در حالي كه سرعت رشد قيمت مسكن ميتواند در ماه هاي آينده تعديل شود، ولي قيمت مسكن احتمالا به روند صعودي خود ادامه خواهد داد. رشد مجدد جمعيت طي سال آينده همراه با كمبود مداوم موجودي ماركت افزايش قيمت مسكن را بدنبال خواهد داشت.

در اين ارتباط بيشترين افزايش قيمت مربوط به نواحي ٩٠٥ بوده ولي با اين حال در داخل شهر تورنتو افزايش ٣٦/٨٪؜ متوسط قيمت خانه هاي ديتچد را به ١٧٠٠٠٠٠$ رسانده أست.

بعد از گذشت سقوط قيمت كاندوها در سال گذشته مجددا با افزايش قيمت آنها موجه شده ايم بطوريكه قيمت متوسط آنها در مناطق ٩٠٥ با افزايش ٢٥/١٪؜ به ٦١٢٣٤١$ و در مناطق مختلف تورنتو با افزايش ١٨/٧٪؜ به ٧٢٧١٣٧$ رسيده اند. با اين وجود قيمت كاندوها در شهر تورنتو همچنان ١/١٪؜ پايينتر از سال ٢٠٢٠ و در مناطق ٩٠٥ ١١/٢٪؜ بالاتر از سال گذشته به فروش رسيده اند.

كارشناسان معتقدند بدليل كاهش توانمندي برخي از خريداران بزودي افزايش قيمتها از بخش خانه هاي Freehold به بخش خانه هاي Condo انتقال يابد.

همچنين اگر بانك ها مقررات جديد و سختگيرانه ايي را براي اعطاي وام در ماه جون اعمال نمايند شاهد به حاشيه راندن برخي از خريداران خواهيم بود و متعاقبا بقيه خريداران مجبور به تجديد نظر در مورد نوع مسكن و محل جستجوي آن خواهند شد.

تهيه تدوين و جمع آوري

كميته تحريريه PICRA

منابع :

  • TRREB

  • Tess Kalinowski

  • Toronto Star