با تداوم و تحولات مثبت اعمال شده در خصوص واكسيناسيون بنظر ميرسد راه رسيدن به شرايط عادي بازار مسكن هموارتر ميگردد. گرچه دستيابي به واكسن كرونا بلافاصله به تغييرات بزرگي در بازار مسكن منجر نخواهد شد ولي بسرعت بر روي تصميم گيري خريداران مسكن و جايي كه قصد خريد خواهند داشت تاثير بسزايي ميگذارد.

هر كسي در مورد محل زندگي خود ميتواند محدوديت ها و يا مقدوريت هايي زيادي داشته باشد، با وارد شدن واكسن كرونا خواه قصد زندگي در مناطق شهري را داشته باشند و يا اينكه به حومه شهرهاي بزرگ نقل مكان كنند جداي از آنكه زمان تردد آنها به محل كارشان چقدر خواهد بود ميتوانند برروي افزايش و يا كاهش خريد و فروش در مناطق مختلف تاثير زيادي بگذارد شهرهاي بزرگي مانند ونكوور و تورنتو شديدترين تاثيرات منفي را در بازارهاي مسكن خود احساس كرده اند .
كاهش تقاضا براي اجاره ، متوقف شدن مهاجرت ، دوركاري، بسته شدن كلاسهاي حضوري دانشگاهها براي دانشجويان داخلي و خارجي و افزايش تعداد خريداراني كه قصد خريد و سكونت در حومه شهرها را دارند باعث شده روند خريد و فروش كاندو آپارتمانها از تعداد خريدو فروش خانه هاي غير كاندو (free hold) بشدت كاهش يابد.

اطلاعات و داده هاي بازار نوامبر ارائه شده از طرف انجمن رسمي مشاوران املاك تورنتو حاكي از آن است كه قيمت خانه هاي غير كاندو در مناطق حومه شهري %20 افزايش داشته در جاييكه كاندو آپارتمانهاي مناطق شهري %3 كاهش داشته اند و اين در شرايطي است كه بنظر ميرسد در ماه دسامبر اين اختلاف شديدتر گردد. با حضور واكسن كرونا ميتوان راهي براي بازگشت دانشجويان خارجي و داخلي به دانشگاه ها فراهم ساخت و مجددا تقاضاي اجاره را در مناطق شهري افزايش داد. همچنين ميتوان صنعت جهانگردي و توريسم و تقاضاي بيشتري براي بيزينس هايي مانند Airbnb و اجاره هاي كوتاه مدت كه متكي بر ازدحام شهري هستند را در داخل شهرها از سر گرفت.

روند مهاجرت هاي شهري طي شيوع كرونا كه باعث مهاجرت زيادي از ساكنان شهر به حومه شهرها را بدنبال داشته است بعد از شروع واكسيناسيون كاهش چشمگيري خواهد داشت. بنيامين تال معاون ارشد اقتصاد بين الملل CIBC معتقد است اين روند به طرز چشمگيري كند خواهد شد ولي متوقف نخواهد شد.

يكي ديگر از عواملي كه بازار مسكن را در سال 2021 بسيار قدرتمند نگه خواهد داشت نرخ پايين بهره وام مسكن ميباشد. پايين بودن نرخ بهره در افزايش توانمندي خريداران و كاهش هزينه دريافت وام بسيار موثر بوده ، شرايطي كه به احتمال زياد در آينده ايي نچندان دور تكرار نخواهد شد.

پيش بيني بعضي از كارشناسان حاكي از اين است ، در ما ههاي پيش رو ضعفهاي زيادي در بازار خريد و فروش كاندو خواهد بود، ولي حتي اگر واكسيناسيون در سطح بزرگي از جامعه اعمال نشود در بهار پيش رو درخواست خريد و و قيمت كاندوهاي درون شهري در جهت بهبود تغيير خواهد كرد. اين گروه معتقدند كه در واقع تنظيم بازار مسكن و رسيدن به شرايط قبل از حضور كرونا آغاز شده است.

در حاليكه برخي از مفسرين بازار مسكن چالشهاي احتمالي تامين مسكن را براي سال 2021 پيش بيني مي كنند اما خيلي ها معتقدندكه در نيمه اول سال به اينچنين شرايطي نخواهيم رسيد. سال آينده ما شاهد تحويل بسيار زيادي از آپارتمانهاي پيش خريد شده خواهيم بود، و اين بدان معني است ، فروشندگان زيادي به بازار مسكن وارد خواهند شد. انتظار ميرود كه خريداران و مستاجراني كه قبلا بدليل گران بودن خانه درون شهرها به بيرون شهر ها نقل مكان كرده بودند مجددا به شهرها بجهت بهاي كمتر اجاره و يا خريد آپارتمان با قيمت مناسب باز گردند.

كميته تحريريه انجمن PICRA

References:

Toronto Real Estate Board
Benjamin Tal
Matthew Boukal
Michelle McNall